ТАЛITА КУМ ( тут: ТАЛi ТАКУМ ) - легендарний вождь i чаклун пiвденноафриканської Народностi ЛАНГО ( за деякими джерелами - ЛАНГО були переселенцями зi степових зон центральної України). Розповiдь про ТАЛi ТАКУМА зустрiчаємо у книзi нiмецького мандрiвника 19ст. Рiхардта Бухти, котрому також належить лiтографiчне зображення ТАЛi ТАКУМА ( єдине з вiдомих на сьогоднi). Незважаючи на малу чисельнiсть ЛАНГО це плем"я було найавторитетнiшим на територiї сучасного Марокко. Опорою могутностi вождя був виготовлений iз коренiв пустельного лопуха самогон, рецепт якого тримався у найсуворiшiй таємницi. Завдяки активному експорту лопушанки на терени Балкан та Центральної Європи ТАЛi ТАКУМ був дуже заможною людиною. Тим не менше вiн завжди одягався у шкури тварин, спав пiд вiдкритим небом. Рiхард Бухта наводить прiзвисько "ГiППi", котре дали вождевi європейськi купцi: через хронiчну нежить ТАЛi постiйно чхав та сякався з характерним звуком "ГiПП-Пi". (Сучасний румунський iсторик Бухареску вважає вiчний пчих ТАЛi ТАКУМА алергiчною реакцiєю на пилок квiтiв легендарного лопуха, що ними вождь завжди себе прикрашав). Як фбачимо, нескладно простежити очевидний вплив свiтогляду ТАЛITИ на одну з панiвних свiтоглядних позицiй 20 ст - ГiППi (ХiППi). Сучасний дiаспорний iсторик Данило Забухайло, прихильник теорiї про українське походження народностi ЛАНГО, зробив дослiдження, шукаючи аналогiв постатi ТАЛi ТАКУМА у культурах iнших народiв. Висновки сенсацiйнi: персоналiї, подiбнi до ТАКУМА, зустрiчаються в iсторiї практично кожного народу, до того ж, (незалежно вiд епохи та країни), спостерiгаємо не лише свiтоглядну, а й навiть буквально - iменну спорiдненiсть iсторичних осiб!!! Наведемо лише кiлька прикладiв: ТАЛ iТАКУМ (iii ст.н.е.) за часiв римської iмперiї - вождь повстанцiв-лучникiв, родом з iТАКИ, як i легендарний Одiссей. Пiсля поразки повстання, потопленого у кровi легiонерами, мандрує римською iмперiєю та проповiдує: "Краще пити вино, нiж проливати кров". Мав безперечний вплив на розвиток католицизму: саме вiдтодi католицька церква використовує червоне вино для таїнства причастя. ТА-Лi ТА-КУМ (11 ст.н.е.) - перський неформальний лiдер-пацифiст. Переслiдуваний офiцiйною войовничою владою за погляди: вважав найефективнiшим способом боротьби з ворогом розтлiння його вiйська алкоголем. Здiйснював численнi диверсiї у тил супротивника, котрi завершувались п'яними оргiями, що дозволяли персам легко перемогти захмелiлих ворогiв. Незважаючи на вiйськовi подвиги, був неодноразово засуджений до страти (як вiдомо, коран не схвалює алкоголь). Жодного разу страчений не був, бо мав феноменальну здатнiсть пiдпоювати навiть вартових та ката i втiкати з-пiд варти. ТАЛIT АКУМ (IV ст.до н.е.) - вiрменський фiлософ-поет. Спiвець споглядального способу життя та всеможливих алкогольних напоїв. В одному з поетичних уривкiв оспiвує навiть хмiль, хоч традицiйно Вiрменiю вважають не пивною країною: Хоч сива борода Заквiтчаю голову хмелем Вiчно захмелений Юний вiчно. "Невже ми натрапили на уособлення мiфу, легенди про невмирущий нацiональний дух? Невже ТАЛITА КУМ (саме це прочитання Данило Забухайло вважає вiрним згiдно з українською традицiєю) i є живим втiленням вiчного Українського Духу?", - запитує Данило Забухайло. Що ж, ще не вмерла! Слава Українi! Героям Слава.

<< назаддалi >>